Leveringsvoorwaarden

1. Wet Koop op Afstand

Edwines verklaart de Wet Koop op Afstand van toepassing op de Algemene Voorwaarden. Voor een weergave van deze wet, zie Wet Koop op Afstand. Edwines levert nimmer aan personen beneden de 18 jaar! Bij aflevering door de koerier zal een handtekening ter bevestiging worden gevraagd en uw leeftijd worden gecontroleerd. Als u als minderjarige besteld op Edwines bent u in overtreding en zal dit gemeld worden aan de autoriteiten.

 

2. Algemeen

2.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Edwines: Edwines eenmanszaak te Epe, ingeschreven bij de KvK Oost-Nederland: 08202972. Tevens handelend onder de persoonsnaam Edwin Raben. Koper: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap, rechtspersoon of particulier die aan Edwines opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst. Diensten: De dienst die Edwines aanbied is het verkopen en bezorgen van flessen wijn en champagne door heel Nederland, België en Luxemburg. Tevens het verzorgen van proeverijen, demonstraties, advisering en doceerwerkzaamheden op gastronomisch gebied.

 

2.2 Edwines behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

 

3. Aanbod en Overeenkomst

3.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Edwines is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

 

3.2 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 3.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: De potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data aan Edwines via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Edwines ontvangen. * De potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen. * Een offerte is door de Koper schriftelijk akkoord bevonden en door Edwines ontvangen ingeval door Edwines een op naam gestelde offerte is uitgebracht. * Middels e-mail verkeer is overeenkomst bereikt over het advies, de prijs, de levering en bijzonderheden over het aanbod.

 

3.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Edwines herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.

 

3.4 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Edwines garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

 

4.2 De Koper is de prijs verschuldigd die Edwines in haar bevestiging conform artikel 3.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Edwines worden gecorrigeerd.

 

4.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

 

5. Betaling

5.1 Bij bestellingen via de internetsite kan de particuliere Koper betalen middels vooruitbetaling via iDeal of middels een bankoverschrijving voorafgaande aan de levering.

 

5.2 Bestellingen gedaan door Koper als zijnde bedrijf kunnen worden betaald middels een achteraf verstuurde factuur en dienen binnen de gestelde termijn voldaan zijn. Dit met uitsluitend toestemming van Edwines.

 

5.3 Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Edwines is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

 

5.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Edwines, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

 

5.5 In geval van niet tijdige betaling is Edwines bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook daaronder begrepen.

 

6. Levering en leveringstijd

6.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd en zoveel mogelijk rekening houdend met de door Koper opgeven bezorgdatum. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na de door Koper opgegeven bezorgdatum. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

 

6.2 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

 

6.3 De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Edwines gerechtigd, op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek, te vorderen dat de bevoegde rechter Edwines van de verbintenis tot levering van de overeengekomen producten zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de Koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Edwines gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

 

7. Afkoelperiode, herroeping en Ruiling

7.1 De consument Koper kan binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen.

 

7.3 In geval van ontbinding is de consument Koper verplicht het ontvangen product binnen 7 werkdagen na de ontbinding aan Edwines terug te zenden in de staat waarin de consument Koper het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument Koper.

 

7.4 Indien de consument Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Edwines binnen 10 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument Koper aan Edwines betaalde middels een bank- of giro overschrijving. 

 

8. Overmacht

8.1 In geval van overmacht is Edwines niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Edwines is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

 

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

9. Persoonsgegevens

9.1 Edwines zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid zoals beschreven in artikel 10.

 

9.2 Edwines neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

 

10. Privacy

10.1 Edwines respecteert uw privacy. U kunt geheel vrijblijvend, zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft in te voeren, over de website surfen. Wij vragen pas uw persoonlijke gegevens in te voeren als u ook daadwerkelijk gaat bestellen. Alle door u voor leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Dit geldt zowel voor uw eigen gegevens als de (adres)gegevens van de ontvanger(s) van uw bestelling. Zie hiervoor ook onze privacy statement.

 

10. 2 Edwines zal nooit persoonsgegevens, zoals naam, adres en woonplaats aan derden verhuren, distribueren of verkopen. Alleen op uw eigen verzoek wordt u opgenomen in onze e-mailing, die u op gezette tijden op de hoogte brengt van nieuwtjes, aparte producten of aanbiedingen. Indien u geen gebruik maakt van onze e-mailservice zullen wij alleen uw gegevens (e-mail en telefoonnummer) gebruiken om met u in contact te treden met betrekking tot vragen over leveringen. Uw eigen gegevens kunnen op uw verzoek te allen tijde worden gewijzigd of gewist!