Over Edwines

Bij Edwines vind u de wijnen van top sommelier Edwin Raben. Alle wijnen zijn zijn op hun eigen manier bijzonder. Biologisch of biodynamisch, (nu nog) onterecht onbekend of gemaakt vergeten druivenrassen. Een ding hebben ze gemeen: Ze zijn door Edwin Raben als uitstekend beoordeeld. Ze vormen een buitenkans om verrast te worden met een bijzondere wijn voor een goede prijs. Edwines.com is een inititiatief van Edwines. Bij edwines.com is Edwin Raben verantwoordelijk voor de inhoudelijke informatie en de wijninkoop en Maarten de Jonge voor de internetactiviteiten.

 

Contactgegevens

Voor snel antwoord op vragen aan Edwin Raben en over uw bestellingen kunt u het beste het contactformulier gebruiken. 

 

Edwines | By Edwin Raben | Sommelier

Zuukerweg 78

8161 XR Epe

mail@edwines.com

T: +31 6 250 911 08

F: +31 84 874   4860     

 

KvK registratie: 08202972

Bank: 1522.02.641, IBAN NL71RABO 0152202641 BIC/SWIFTcode: RABONL2U 

Bestellen

U kunt in onze winkel alle producten bestellen en aan uw winkelmandje toevoegen. Komt u na korte tijd weer in onze winkel terug dan staat uw winkelmandje nog steeds klaar. Mocht u nog niet eerder bij ons een bestelling geplaatst hebben, dan wordt u kort gevraagd een aantal gegevens in te vullen als adres e.d. Vult u alstublieft ook ook uw telefoonnummer in. Mocht er eventueel een probleem zijn (jaargangwisseling, niet op voorraad), dan kunnen wij u sneller bereiken. Ook is het opgeven van een geboortedatum verplicht. Wij leveren niet aan personen onder de 18 jaar. Bovendien dient bij aflevering voor ontvangst getekend te worden! 

Wanneer u eenmaal een account heeft kunt u hiermee inloggen op onze site. Zo kunt u altijd uw vorige bestellingen, facturen inzien en printen. Ook hoeft u voor een volgende bestelling niet meer uw gegevens op te geven.

 

Betalen

Bij afronding van uw bestelling kunt direct betalen met iDeal, credit card acceptatie off-line of door het bedrag over te maken naar onderstaand bankrekeningnummer. Voor onze Belgische klanten is er ook nog Mistercash. 

 

Betaling met iDeal

Vrijwel iedereen met internetbankieren kan direct betalen met iDeal. Betalen met iDeal is veilig. U geeft uw gegevens alleen door aan uw eigen bank via een beveiligde verbinding. Op onze site worden geen betalingsgegevens opgeslagen. 

 

Vooruitbetaling

Bij vooruitbetaling maakt u het volledig bedrag over naar: 

Naam: Edwines

Rekening: 1522.02.641

Voor betalingen vanaf een buitenlands rekeningnummer:
IBAN NL71RABO 0152202641 BIC/SWIFTcode: RABONL2U

Vergeet niet het ordernummer in te vullen bij de omschrijving wanneer u overmaakt. Bij vooruitbetaling wordt de bestelling verzonden nadat het bedrag op onze bankrekening staat. Bij betaling met iDeal heeft u uw bestelling dus eerder in huis. U ontvangt van ons steeds electronisch een faktuur. 

Alleen voor vaste zakelijke klanten van Edwines is het mogelijk om op rekening te bestellen na goedkeuring van Edwines. Houdt u hierbij rekening met € 2,50 extra administratiekosten. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.

 

Levertijd

U ontvangt uw bestelling meestal binnen vijf werkdagen. Wanneer wij later leveren nemen wij eerst contact op. U kunt dan altijd de bestelling annuleren.

 

Levering

Vinologix in samenwerking met De PakketDienst is onze koerier die aflevert van maandag tot en met zaterdag in de hele Benelux. Er vallen 2 volledige dagen levertijd in Nederland. In de rest van de Benelux een dag extra. Mocht het door u bestelde product onverwachts niet meer op voorraad zijn dan zult u hier uiteraard persoonlijk over geïnformeerd worden. 

 

Verzendkosten

De verzendkosten bedragen 7,95 binnen Nederland. Voor alle leveringen boven de 100,- is de verzending GRATIS. Voor Belgie en Duitsland gelden iets hogere tarieven die worden getoond bij het afrekenen. Bezorging binnen de gemeente Epe is GRATIS.

 

Minimale orderbedrag

Het minimale orderbedrag is 35,-. En veelvouden van 6 flessen m.u.v. de geschenken.

 

Herroepingsrecht en Garantie

Mocht het voorkomen dat een zending beschadigd aankomt of dat deze niet overeenkomt met uw bestelling, neem dan direct contact op. Het beste kunt u daarvoor het contactformulier op onze website gebruiken. Wij zorgen dan direct voor een passende oplossing.

Voor wijn geldt het herroepingsrecht voor consumenten. Dit recht biedt consumenten de mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand zonder opgaaf van redenen.  Zie hiervoor ook onze leveringsvoorwaarden onderaan deze pagina.

 

 

Leveringsvoorwaarden

1. Wet Koop op Afstand

Edwines verklaart de Wet Koop op Afstand van toepassing op de Algemene Voorwaarden. Voor een weergave van deze wet, zie Wet Koop op Afstand.

 

2. Algemeen

2.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Edwines: Edwines eenmanszaak te Epe, ingeschreven bij de kamer van koophandel Oost-Nederland: 08202972. Tevens handelend onder de persoonsnaam Edwin Raben. Koper: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap, rechtspersoon of particulier die aan Edwines opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst. Diensten: De dienst die Edwines aanbied is het verkopen en bezorgen van flessen wijn en champagne door heel Nederland, België en Luxemburg. Tevens het verzorgen van proeverijen, demonstraties, advisering en doceerwerkzaamheden op gastronomisch gebied.

 

2.2 Edwines behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

 

3. Aanbod en Overeenkomst

3.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Edwines is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

 

3.2 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 3.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: De potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data aan Edwines via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Edwines ontvangen. * De potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen. * Een offerte is door de Koper schriftelijk akkoord bevonden en door Edwines ontvangen ingeval door Edwines een op naam gestelde offerte is uitgebracht. * Middels e-mail verkeer is overeenkomst bereikt over het advies, de prijs, de levering en bijzonderheden over het aanbod.

 

3.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Edwines herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.

 

3.4 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Edwines garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

 

4.2 De Koper is de prijs verschuldigd die Edwines in haar bevestiging conform artikel 3.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Edwines worden gecorrigeerd.

 

4.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

 

5. Betaling

5.1 Bij bestellingen via de internetsite kan de particuliere Koper betalen middels vooruitbetaling via iDeal of middels een bankoverschrijving voorafgaande aan de levering.

 

5.2 Bestellingen gedaan door Koper als zijnde bedrijf kunnen worden betaald middels een achteraf verstuurde factuur en dienen binnen de gestelde termijn voldaan zijn. Dit met uitsluitend toestemming van Edwines.

 

5.3 Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Edwines is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

 

5.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Edwines, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

 

5.5 In geval van niet tijdige betaling is Edwines bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook daaronder begrepen.

6. Levering en leveringstijd

6.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd en zoveel mogelijk rekening houdend met de door Koper opgeven bezorgdatum. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na de door Koper opgegeven bezorgdatum. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

 

6.2 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

 

6.3 De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Edwines gerechtigd, op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek, te vorderen dat de bevoegde rechter Edwines van de verbintenis tot levering van de overeengekomen producten zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de Koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Edwines gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

 

7. Afkoelperiode, herroeping en Ruiling

7.1 De consument Koper kan binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen.

 

7.3 In geval van ontbinding is de consument Koper verplicht het ontvangen product binnen 7 werkdagen na de ontbinding aan Edwines terug te zenden in de staat waarin de consument Koper het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument Koper.

 

7.4 Indien de consument Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Edwines binnen 10 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument Koper aan Edwines betaalde middels een bank- of giro overschrijving. 

 

8. Overmacht

8.1 In geval van overmacht is Edwines niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Edwines is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

 

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

9. Persoonsgegevens

9.1 Edwines zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid zoals beschreven in artikel 10.

 

9.2 Edwines neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

 

10. Privacy

10.1 Edwines respecteert uw privacy. U kunt geheel vrijblijvend, zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft in te voeren, over de website surfen. Wij vragen pas uw persoonlijke gegevens in te voeren als u ook daadwerkelijk gaat bestellen. Alle door u voor leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Dit geldt zowel voor uw eigen gegevens als de (adres)gegevens van de ontvanger(s) van uw bestelling.

 

10. 2 Edwines zal nooit persoonsgegevens, zoals naam, adres en woonplaats aan derden verhuren, distribueren of verkopen. Alleen op uw eigen verzoek wordt u opgenomen in onze e-mailing, die u op gezette tijden op de hoogte brengt van nieuwtjes, aparte producten of aanbiedingen. Indien u geen gebruik maakt van onze e-mailservice zullen wij alleen uw gegevens (e-mail en telefoonnummer) gebruiken om met u in contact te treden met betrekking tot vragen over leveringen. Uw eigen gegevens kunnen op uw verzoek te allen tijde worden gewijzigd of gewist!


Newsletter

Manufacturers

Nieuws

No RSS feed added

Cart  

product (empty)